Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILACAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT BAŞVURU SONUÇLARI


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan (*) ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara (Ek-2) ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların 10’uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlana itirazların, gerekçe belirtmek suretiyle, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına” hitaben yazılacak dilekçe ile 26.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuzun Merkez veya İl Koordinatörlükleri evrak birimlerine elden ulaştırılması gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecek olup, yapılan itirazlar değerlendirilerek karara bağlanacak ve sınava girmeye hak kazananların kesin listesi daha sonra ilan edilecektir.

(*) Başvuru sahipleri hakkında; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Arşiv Araştırması sonucunda elde edilecek bilgiler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (a) bendinin (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair kayıtlar kadroya geçiş işlemleri tamamlanmadan önce Tespit Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecekir.

Ek-1 Kabul Listesi 
Ek-2 Red Listesi

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 21.02.2018